روی الکلُ سیگار گرفتمت لا اقل من تو رو سی بار-موندم هر صُبُ بیدار-سُراغتُ گرفتم من از درُ دیوار-ولی خبری نبود-میخوام مغزمُ چیکار؟ وختی نمیدونم کجای این دنیا گُمی

+من به جای تو میرم- تو بمون

/ 2 نظر / 9 بازدید
زانگتسو

وختی نمیدونی که میدونم کجای این دنیا گمی

: امیر / تیره گان

کلی کامنت داشتم برای نوشته هات اما همه نظراتش بسته بود بجز این یکی که من حرفی ندارم برای گفتن! رسم دنیا همینه