Shout @ Sb

+ هان؟! چی؟! حالا که اینطور شد میدانی چیست؟

میدانی دیکشنریه خودت به چه درد میخورد؟ به درد چهارشنبه سوری.بسوز حالا

+تو یک غرب زده ی بی هویت ِ جوگیر هستی

+ فکر نکن یک نیچه در طول عمرت خوانده ای  فیلسوف شده ای، بیسوات.

+ اصلا اگر جرأتش را داری بیا جلو .شاید زوری نداشته باشم ولی استخوانهایم را چنان در

بدنت فرو میکنم که سیگار برگ ات یادت برود مردیکه ی چندش!

+ چه خوبه که آدم پینگ نکنه و یه نفر دیگه براش این کار رو بکنه.چه نوکر ِ خوبی دارم.

مرسی نوکر جانم که نگفته اینکا رو میکنی‌( تا این حد بی احترامی؟!؟!؟ هم بس ات نیس؟)

/ 0 نظر / 4 بازدید