the earth above me

اصلاً حس نمی کنم که زمین زیر ِ پاهای من میچرخه چون حس می مکنم که جایی که داره میچرخه دقیقاً بالای سَرَمه و من جایی خارج از این زمینم-کاملاً خارج از آن-

حتی آن را  گِرد هم نمیبینم بلکه آن را چندین ضلعی میبینم که هیچ حس ِ نزدیکی و تعلقی به هیچ یک از اضلاع ِ آن ندارم.

[[ آخرین باری که حس کردم دارم از گشنگی میمیرم دیشب بود در حالیکه الان تقریباً یک روز از آن حس میگذرد و هنوز من هیچی نخورده امُ زنده امُ دارم به زندگی ام ادامه میدهم.]]

/ 0 نظر / 8 بازدید