گفتُمِش چرا ماه پیشانو نامهربونی ؟ گفت می خوام بسوزونومت تا قدرُم بدونی

گفتُمِش بیا ماه پیشانو پیمون ببندیدم گفت باشه ولی قول بده که دائم بخندی

گفتُمِش دروغ میگی ماه پیشانو تو مستی ؟گفت که باور کن با تو میمونوم تا تو هستی

+ آخ 

/ 0 نظر / 9 بازدید