Hamoun

انسان از آن چیزی که بسیار دوست میدارد خود را جدا میسازد

در اوج خواستن نمیخواهد تمنا نمیخواهد

دوست میدارد اما در عین حال میخواهد که متنفر باشد

امیدوار است اما امیدوار است که امیدوار نباشد

همواره به یاد می آورد اما میخواهد که فراموش کند

+با صدای باد پراکنده شدن ورق و شکستن لیوان

/ 0 نظر / 4 بازدید