لطفاً من را به چشمِ آن آدم ِ قبل نگاه نکنید

من را آدم ِ وحشی و خشمگینی ببینید که نمی توانید دیگر نزدیک اش شوید. نزدیک اش نشوین لطفاً any more

/ 0 نظر / 8 بازدید