A Light in the Attic

Damn Lyf

این زندگی، لعنتی تر از این حرفاست که بخواهی رویش حساب کنی.این زندگی،لعنتی تر از

این حرفاست که بخواهی شبهایش را بدون گریه بخوابی.این زندگی،لعنتی تر از این حرفاست

که دستان کس ِ دیگری بتواند تو را نجات بدهد.این زندگی،لعنتی تر از این حرفاست که . . .

که اصلا بخواهی زندگی کنی. . .

این زندگی ِ لعنتی،هیچ ارزش مردن هم ندارد

+ Brightness ; ۱:٢۱ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٦ امرداد ۱۳۸٦
comment نظرات غیر فعال است